Tot Risc de Construcció

L’objectiu d’aquesta assegurança és, en general, proporcionar una àmplia protecció front a danys soferts per l’obra durant la seva construcció, incloent els equips i/o maquinària, i la cobertura per les reclamacions de tercers que es pugin produir.

QUI POT SER ASSEGURAT EN AQUEST TIPUS DE CONTRACTE ?

 • El propietari de l’obra.
 • Els contractistes i subcontractistes que treballen en el projecte.

 

QUÈ ES POT ASSEGURAR ?

EDIFICACIONS

Edificis de vivendes, oficines, comerços, hospitals, escoles, hotels, garatges, fàbriques o magatzems, etc...

OBRA CIVIL

Carreteres, vies fèrries, aeroports,  ponts,  presses, túnels, canals, ports, etc...

COBERTURES QUE ES PODEN CONTRACTAR

 • La pròpia obra inclosos els materials per la seva construcció i les seves instal·lacions.
 • Els equips de construcció.
 • La maquinària de construcció.
 • Els efectes personals dels treballadors que participen en la construcció.
 • Les despeses per el moviment de runes.
 • Les despeses contra incendis per tallar, extingir o impedir la seva propagació.
 • La Responsabilitat Civil Extra contractual.
 • La Responsabilitat Civil Patronal.
 • La Responsabilitat Civil Creuada.
 • La Responsabilitat Civil en el Periode de Manteniment.
 • Les Propietats Preexistents.
 • Despeses addicionals per hores extres o treballs nocturns.
 • Pèrdues o danys materials com a conseqüència de vagues, motí o commoció civil.
 • Els danys a l’obra en el Periode de Manteniment amb cobertura fins a 12 mesos .

Donat les diferents possibilitats de cobertura, si vol que li fem un projecte pot contactar amb nosaltres i li oferirem un projecte d’acord a les seves necessitats.