Desenal d'edificació

L’assegurança desenal serveix per a garantir les responsabilitats de Constructors,Promotors i Arquitectes d’una edificació per danys materials que pugui sofrir i que siguin causats per defectes que afectin a l’estabilitat o a la resistència mecànica.

QUINS RISCOS COBREIX L’ASSEGURANÇA ?

L’Assegurança Desenal sorgeix com a conseqüència de la Llei 38/1999 del 5 de Novembre d’Ordenació de l’Edificació.

L’Article 19 d’aquesta Llei , estableix tres períodes en el que es poden exigir responsabilitats :

  • 10 anys per aquells danys patits per defectes que afectin als fonaments , les bigues i/o els forjats . En resum, aquells danys que comprometen la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.
  • 3 anys per els defectes dels elements constructius o de les instal·lacions . En resum , tots aquells danys que incompleixin els requisits d’habitabilitat.
  • 1 any per els defectes que s’hagin produït en els elements d’acabat o finalització de l’obra.

 

LA LLEI OBLIGA A CONTRACTAR AQUEST TIPUS D’ASSEGURANÇA

La Llei fixa l’obligació de contractar una assegurança d’aquestes per aquells edificis que el destí final sigui el de vivenda.

Si no es contracta aquesta pòlissa, no serà possible la inscripció de l’obra nova en el Registre de la Propietat, la qual cosa faria impossible obtenir finançament per a la seva construcció o comercialitzar-la un cop acabada l’obra .

En el cas de ser un Auto-Promotor, és a dir, un particular que construeix una vivenda per ell mateix, quedaria exempt de contractar la pòlissa, no obstant si volgués vendre la propietat abans d'haver transcorregut els 10 anys als que fa referència la Llei, no podria vendre perquè es trobaria en la situació descrita anteriorment.

 

ES POT CONTRACTAR PER ALTRE TIPUS D'EDIFICACIONS O CONSTRUCCIONS ?

Malgrat que la LLei no obliga a la seva contractacio, és possible contractar aquest tipus de pòlissa per a la majoria de construccions independentment del seu destí.

 

Per aquest motiu, i amb l’objectiu de trobar la millor opció asseguradora, si desitja que li fem un estudi pot enviar-nos les dades prement aquest enllaç i contactarem amb vostè o li enviarem el projecte per correu electrònic.