Defensa jurídica

Les pòlisses de Defensa Jurídica tenen com a objectiu la Direcció i Protecció Jurídica dels interessos de l’empresa .

De fet, és com disposar d'un equip d'advocats particulars.

Amb una pòlissa de Defensa Jurídica d’Empresa o Autònom tindrà cobertes les despeses generades en reclamacions, tant en les reclamacions que com assegurat hagi de plantejar a tercers, com en les reclamacions que vostè hagi de respondre .

 

COBERTURES

Encara que les cobertures varien depenent de cada Companyia Asseguradora, hi ha moltes garanties que solen ser genèriques com les següents:

  • Les despeses per reclamar indemnitzacions pels danys que l’Assegurat hagi sofert tant en la seva persona com en els seus bens, sempre que estiguin fora d’una relació contractual.
  • Conflictes per problemes de consums (Contractes de subministrament, serveis, compra venda de bens, etc).
  • Defensa Civil.
  • Defensa Penal de l’Assegurat, si no s’ha incorregut en mala fe i també en un Plet Civil .
  • Defensa dels interessos de l’Assegurat en el cas de reclamacions dels treballador per qüestions laborals.

Aquests contractes no solen donar cobertura a les reclamacions contra Entitats financeres, Drets de família, Hisenda i Seguretat Social.