Avaria de Maquinària

Aquestes pòlisses donen cobertura a qualsevol dany extern i intern que s'ocasioni a la maquinària d’una empresa a conseqüència d’un accident d’acord amb les Condicions pactades.

A tall informatiu exposarem les Cobertures que es donen habitualment a totes les pòlisses, així com les exclusions més habituals.

COBERTURES HABITUALS DE DANYS EXTERNS 

 • Incendi, explosió o caiguda de llamp.
 • Esfondrament del terreny, penetració d’aigua, caiguda de roques, corriment de terres i inundació.
 • Tempesta, glaçada, desglaç, calamarsa, llamp o altres forces de la naturalesa excloent els riscos coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances que són assegurats pel propi organisme.
 • Colisió, impacte, descarrilament, bolcada i esfondrament.
 •  Robatori.

Les exclusions del contracte queden relacionades en les Condicions Generals de cada pòlissa i depenent de cada Companyia assseguradora. Per aquest motiu no les relacionem.

 

COBERTURES HABITUALS DE DANYS INTERNS

 • Imperícia, negligència o actes malintencionats.
 • Curtcircuits, sobretensió i efectes similars.
 • Errors de disseny, muntatge o de l’ús de materials.
 • Manca d’aigua en calderes o en altres aparells productors de calor.
 • Esquinçament per força centrífuga.
 • Caigudes o col·lisió amb cossos estranys.
 • Defectes de greixatge, allotjament de peces i auto escalfament.
 • Fallida en dispositius d’autoregulació.
 • Qualsevol altra causa que sigui inherent al funcionament de la màquina no exclosa expressament.

 

EXCLUSIONS HABITUALS

 • Danys que ja estiguin coberts per les garanties bàsiques  (Incendi, explosió, caiguda del llamp, Consorci de Compensació d'Assegurances).
 • Danys que siguin objecte de les cobertures opcionals com Robatori, Riscos Extensius, etc.
 • Defectes ja coneguts per l’assegurat al contractar l’assegurança.
 • Assajos o proves en les que sigui sotmesa la màquina a un esforç superior al normal.
 • Els danys coberts per la garantia del fabricant o per la que hagi de respondre el fabricant.
 • Pèrdues indirectes de qualsevol tipus, com per exemple, la pèrdua de guanys per la paralització de la màquina.
 • Danys soferts per equips d’altres (per exemple llogats), quan la responsabilitat recaigui sobre els seus propietaris.
 • Defectes estètics.
 • Altres.

El projecte que nosaltres li oferirem serà el fruit de les negociacions amb les Companyies asseguradores on intentarem trobar les millor cobertures i condicions econòmiques per a vostè.