Accidents de Conveni

Aquestes pòlisses son de contractació obligatòria per l’empresari en la majoria dels Convenis del Treballadors. Tenen com a objectiu cobrir les obligacions que té l’empresari front als seus treballadors en el cas de que pateixin un accident laboral.

CARACTERÍSTIQUES D’AQUESTES PÒLISSES

 

  • Les cobertures i capitals assegurats varien en funció de cada Conveni.
  • Son pòlisses innominades i per tant només estan assegurant els treballadors que estiguin inclosos en el Règim General de la Seguretat Social ( TC-2 ).
  • El número de treballadors es regularitza anualment, d’acord amb les dades que aporta l’empresa a la Companyia asseguradora.
  • Les cobertures i capitals son actualitzats de forma automàtica per les Companyies cada vegada que el Conveni es modifica sense que l’empresari s’hagi de preocupar .

Nosaltres, com a Mediadors professionals, - buscarem entre les millors Companyies asseguradores -, la pòlissa d’assegurances d’accidents de Conveni que millors condicions econòmiques disposi ja que les cobertures i capitals, com ja explicàvem, ve determinat per cada conveni.